ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-12ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา (หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) Advertisement 3. ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์รับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 12,000 บาท – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำ […]

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.66

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ 1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 6 อัตรา ป.ตรีในคณะหรือสาขาวิชำด้าน สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา (หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-10พ.ค.66 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 0 2659 6531 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สายด่วน1300 พม. รับสมัคร จนท.ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10เม.ย.66

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 13 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังค ม สงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บัดนี้–10เม.ย.66 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางอีเมล์ [email protected] ในรูปแบบ .pdf เป็นไฟล์เดียว โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร […]

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5ม.ค.66

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 5 ม.ค.66 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 […]

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ 12อัตรา วุฒิ ป.ตรี 20ต.ค.-7พ.ย.65

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้าน สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องไดัรับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้าน – ด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา – ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. รับสมัคร จนท.ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ป.ตรีทุกสาขา

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน) 6 อัตรา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 30ส.ค.-6ก.ย.65 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามฝ่ายบริหารศูนย์ช่วยเหลือสังคม 0 2659 6531 หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.รับสมัครcall center10อัตรา บัดนี้-31พ.ค.65

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 10 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31พ.ค.65 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามฝ่ายบริหารศูนย์ช่วยเหลือสังคม 0 2659 6531 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] โดยหมดเขต รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. […]

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา บัดนี้-12ม.ค.65

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. คุณสมบัติทั่วไป 1. สัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 4. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี 5. มีความซื่อสัตย์ 6. มีความรับผิดชอบ 7. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี […]

error: