ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.6-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 2. ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 3. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน 4. ช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน 5. ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน Advertisement 6. ช่วยปฏิบัติงานครัว 1 อัตรา […]

error: