ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครพนักงาน14อัตรา 26ก.ย.-14ต.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนกลาง) ตำแหน่งที่ 1 นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งที่ 2 นักกิจกรรมบำบัด ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ตำแหน่งที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ Advertisement ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รับสมัครแพทย์แผนไทย-ผช.พยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนงาน) ตำแหน่งที่ 1 แพทย์แผนไทย เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3044 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3037 สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2995 สังกัดงานซ่อมบำรุง อัตราค่าจ้าง 14,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.65

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 3/2565 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 740 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานคลัง อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป 3. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 1/2565 1. ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 740 บาท/วัน 2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สังกัดงานคลัง อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน 3. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สังกัดงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน 4. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง […]

error: