ศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ชลบุรี รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปวส.

Advertisement Advertisement   ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท ผู้สมัครต้องจบวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่ากับอนุปริญญาขึ้นไป มีความสามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ Advertisement ลักษณะงาน – จัดทำผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ องค์กร ปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย – ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิชาการด้านผู้สูงอายุเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง – พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ – จัดทำจดหมายข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน – บันทึกภาพ กิจกรรมสำคัญและพิธีการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ – เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Wedsite, Youtube, Tiktok, Line – จัดทำสื่อที่เหมาะสมประกอบข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าสนใจ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับการประชาสัมพันธ์ – ประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย […]

error: