ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี 8-15พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 พ.ย. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 6-10พ.ย.66

    ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุรินทร์ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมืองจ.สุรินทร์ 32000 ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 พ.ย. 2566 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก […]

error: