ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ลพบุรี) รับสมัครช่างประณีตศิลป์ วุฒิ ปวช.18-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ลพบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) Advertisement คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้ คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิในการบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เขียนตัวหนังสือ และแผ่นใส ออกแบบต้นร่าง เขียนแบบ ภาพ ทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ เขียนตัวหนังสือและภาพด้วยสีบนวัสดุต่างๆ และงานศิลป์อื่นๆ2.3 […]

error: