เพจดังถามสะท้อนปัญหาอะไร? หลายเขตพื้นที่ฯ ไม่มีคนสมัคร ‘ศึกษานิเทศก์’

Advertisement ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 Advertisement โดยประกาศรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กลั่นกรองความเหมาะสม ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการคัดกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ภายในวันที่ 26 มีนาคม ประเมินผลงาน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน ประกาศผลคัดเลือก ภายในวันที่ 11 เมษายนนั้น สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์นั้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ทั้งงนี้ ต้องมีคณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

error: