ศาลจังหวัดลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ศาล วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.บัดนี้-11ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2) วุฒิ ปวท.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Advertisement (3) วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครผ่านระบบ QR Code แนบท้ายประกาศนี้ […]

error: