ศาลจังหวัดรัตนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานประจําศาลจังหวัดรัตนบุรี การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตําแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก 2 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Advertisement ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็ปไซต์ศาลจังหวัดรัตนบุรี https://rtbc.coj.go.th พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานประจําศาลจังหวัด รัตนบุรี ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ บัดนี้ – 8 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: