ศาลจังหวัดนนทบุรี รับสมัครจนท.คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม วุฒิ ป.ตรี

Advertisement   Advertisement   ศาลจังหวัดนนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2565 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัด นนทบุรี ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา หรือตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ และได้รับการอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนช่วยอำนวยการ ศาลจังหวัดนนทบุรี หรือสามารถดาวน์โหลด […]

error: