สำนักงาน ป.ป.ส.รับสมัครเป็น จนท.จัดการทรัพย์สิน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์บัดนี้-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement รายชื่อสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4. สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ 5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 9. สาขาวิชาครุศาสตร์ 10. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 11. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 12. สาขาวิชาสังคมวิทยา 13. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 14. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 15. สาขาวิชาปรัชญา 16. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ […]

มรภ.กาญจนบุรี รับสมัครบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 14-22มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 14-22มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.บึงกาฬ รับสมัครสอบบรรจุเป็น พกส.13อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง12-16มิ.ย.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เภสัชกร 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วัน […]

มรภ.ราชครินทร์ รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์1ปี 12-30มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี กรณีไม่มีประสบการณ์ทำงานจะต้องแสดงตัวอย่างผลงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ – สามารถบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในเบื้องต้นได้ – มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาโปรกแกรมและเว็บไซต์ (ภาษา HTML CSS JavaScript PHP SQL ฯลฯ) – สามารถสร้าง ติดตั้ง และใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์ได้ (WordPress Joomla Drepal ฯลฯ) – สามารถออกแบบอินโฟกราฟิกหรืองานกราฟิกอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 12-30มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครบรรจุนักรังสี-ช่างกายอุปกรณ์ 19-23มิ.ย.66

  จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งช่ากายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร.044-232066-9 ภายใน 19-23 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับห่วยงานภาครัฐ หรือเครือข่ายการติดต่อกับภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครเภสัชกร, นักกายภาพ, พยาบาล สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-13มิ.ย.66

  สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ, และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สมัครด้วยตนเอง 7-13 มิ.ย.66 โทร.0-2389-5980 ต่อ 119, 123 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์

  กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21-29มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลดอนหัวฬ่อ รับสมัครพนักงานจ้าง12อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัดเทศบาล 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมายกำหนด ประเภท 2 มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์ การขับรถ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน กองช่าง 1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ […]

คณะพยาบาล มธ.รับสมัครครูปฐมวัย วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ.มีผล TOEIC บัดนี้-20มิ.ย.66

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้ง 6/2566 ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nurse.tu.ac.th/ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร.02-986-9214-20 ต่อ 7316 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 262
error: