เรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครพนักงานทั่วไป วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 18มิ.ย.-9ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศเรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศษนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน : ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เรือนจํากลางอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานพิมพ์ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา บัดนี้-12 ม.ค.67

  ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันที่คําสั่งจ้างมีผลบังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ม.ค. 2567 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาชีพ ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช โทร. 075764199 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานสรรพากรจันทบุรี รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา บัดนี้-17พ.ย.66

  ประกาศสํานักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พ.ย. 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สํานักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้เพียงแห่งเดียว เท่านั้น […]

กรมการข้าว รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16อัตรา สมัครออนไลน์ 4-8ก.ย.66

  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา 1. :พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ม.6 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร 5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว 6. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ […]

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบรรจุช่างทั่วไป-ช่างผลิตอุปกรณ์วิทย์ วุฒิ ปวช.สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ส.ค.66

  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา 2. ช่างทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา รับสมัครบัดนี้–9ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 – 2579 – 1561, 0 – 2579 – 1554 ต่อ 99814 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจำกลางอุดร รับสมัครพนักงานชาย วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง 3-21ก.ค.66

  เรือนจำกลางอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่งงานพนักงานขาย (ปฏิบัติหน้าที่นอกเรือนจำฯ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางอุดรธานี 3-21ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สนามบินขอนแก่น รับสมัคร พนง.ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน วุฒิ ปวช./ปวส. 3-18ก.ค.66

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ปฏิบัติงานท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา – วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ – ปวช.ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร – ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) สมัครด้วยตนเอง 3-28 ก.ค.66 ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานคนพิการ)กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็น พนง.สำรวจข้อมูล วุฒิ ปวช.สมัครออนไลน์ 26มิ.ย.-7ก.ค.66

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ปฏิบัติงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรุงเทพฯ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ http://www.tresury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26มิ.ย.-7ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา 27-31มี.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เตือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้ที่ผ่านการดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ต้องสามารถไปปฏิบัติงนได้ทุกสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบจัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 14.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณส่วนบริหารงานทั่วไป ขั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้างศูนย์โครงการพัฒนาข้อมูล วุฒิ ปวช.บัดนี้-17ก.พ.66

  ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์รถไฟว่าเป็นผู้มีสุขภาพดี สายตาดี หูได้ยินเสียงชัดเจน และต้องไม่พบสารเสพติดในร่างกาย (ตรวจหาปัสสาวะ หาสารเสพติด) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา (ตรงข้ามห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา) ตึกบัญชาการ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4417 ในวันแวะเลาราชการ บัดนี้-17ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: