ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ รับสมัครภูมิสถาปนิก, วิศวกรโยธา, บริหารทั่วไป

Advertisement Advertisement   ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 1. ภูมิสถาปนิก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 20,000 บาท ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. บริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง Advertisement สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัครได้ด้วยตัวเองที่ อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ […]

สสจ.พิจิตร รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต เงินเดือน19,500 4-8มี.ค.62

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมทางโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ถ.พิษณุโลก -เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 4-8 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต บัดนี้-30ม.ค.62

    สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 30 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2521 3056 ต่อ 303 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาและสถาปนิก วุฒิป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์16-25ม.ค.62

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป • มีสัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา 1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า 2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 […]

(สมัครออนไลน์)กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา(ป.ตรี)ปฏิบัติงานส่วนกลาง-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร8ก.พ.-4มี.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://drr.job.thai.com/ ภายในวันที่ 8ก.พ.-4มี.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีบัดนี้-5เม.ย.60

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งวิศวกร 8 (โยธา) 5 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.port.co.th ภายในวันที่ 15 มี.ค.-5 เม.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29มี.ค.60

  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบ ก.ว. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 9-29 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2 3
error: