ราชกิจจาฯ ประกาศ “เวนคืนที่ดิน” สร้างถนนใหม่เชื่อม “วิภาวดี-พหลโยธิน” มีผลบังคับตั้งแต่7ก.ย.66

Advertisement 7 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2232/2566เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าหน้าที่ Advertisement คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเวนคืนและได้มาซี่งอสังหาริมทรัพย์ในโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพลโยธิน พ.ศ. 2561 จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ เข้าทำการรื้อถอนโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นออกไปจากที่ดิน ตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง เก็บรักษา ขายทรัพย์สินที่ได้รื้อถอน โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร และเก็บเงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทน ตามมาตรา 44วรรคหนึ่ง รวมถึงส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนให้แก่เจ้าของ ตามมาตรา44 วรรคสอง จำหน่ายหรือทำลายโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดินที่รื้อถอนแล้ว ตามมาตรา 39 […]

error: