วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก. ออนไลน์ ยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตร

Advertisement วิธีลงทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด ทำได้ทางออนไลน์ พร้อมเช็กสิทธิ และเอกสารที่ต้องมี Advertisement ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ คปก. มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปก. กำหนดให้เกษตกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป เอกสารที่เกษตรกรต้องเตรียมมีดังนี้ ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง […]

error: