โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาราชทัณฑ์ รวมถึงเรือนจำทหาร เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้โอกาสกลับตัว ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี Advertisement วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564” […]

มหาดไทย สั่งจัดโต๊ะหมู่-ถวายพระพรออนไลน์ งดการรวมคน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 64

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ปีนี้จัดถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดแทน งดการจัดกิจกรรม ป้องกันการรวมตัวของคนช่วงโควิด-19 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เรียบร้อย ได้แก่ – การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน – ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน – ติดประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้เหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ ส่วนเรื่องกิจกรรมนั้น จะใช้วิธีการลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์จังหวัด งดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ของ ศบค.

error: