ครม.เคาะเพิ่มวันลาคลอดบุตร ขรก.หญิงจาก 90 วันเป็น 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง

Advertisement ครม.เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรี เคาะ เพิ่มวันลาคลอดบุตรข้าราชการหญิงจาก 90 วัน เป็น 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง พร้อมขยายเวลาเปิดศูนย์เด็กเล็ก ไฟเขียวข้าราชการชายลาช่วยดูลูกได้ 15 วัน ไม่ต้องติดต่อกัน 11 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครอง สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ Advertisement ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร และสร้างกลไกการพัฒนาเด็กเพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุม 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มแรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวน 17,366,400 คน 2.กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 1,061,082 คน 3.กลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 379,347 คน […]

error: