สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิชาการ(ป.ตรี-ป.เอก)-การเงิน(ป.ตรี)

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ – สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรมออกแบบ วิเคราะห์จำลองทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, ABAQUS, MSC, Ansys, Simpack, LS-Dyna, LabVIEW, MATLAB, Flexsim เป็นต้น – มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรมภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า – เคยผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ก.พ.61

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเคมี เคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบน.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรีทุกสาขา 4. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสำนักบริหารการคลัง (สกค.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ งานเลขานุการ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ก.ย.60

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างทั่วไป 3 อัตรา อัตราที่ 1 – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ผ่านการอบรมข้อกำหนดตามระบบ ISO/IEC 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อัตราที่ 2 – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ผ่านการอบรมข้อกำหนดตามระบบ ISO/IEC 17025 […]

(18อัตรา สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์ มี ป.ตรีทุกสาขา) วว. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-4ก.ย.59

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างทั่วไป 2 อัตรา ลูกจ้างเฉพาะกิจ 6 อัตรา พนักงาน 5 อัตรา และลูกจ้างประจำ 5 อัตรา รวมเป็น 18 อัตรา สมัครผ่านเว็บไซต์ www.jobsDB.com หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-4 ก.ย.59 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเฉพาะกิจ)  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (พนักงาน ลูกจ้างประจำ)    [ads]   […]

error: