เริ่ม14ก.พ.ใช้ระบบลงลายมือชื่อ-ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกเอกสาร 4 ประเภท

Advertisement ดีเดย์ 14 ก.พ.ใช้ระบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์แทนลงนามและประทับตราสด เพื่อออกเอกสาร 4 ประเภท นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้นำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยและอำนวยความสะดวกทางการค้า กรมฯ จึงมีนโยบายผลักดันการใช้ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าทุกประเภท เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย โดยปัจจุบันได้ใช้ระบบ ESS สำหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) แล้วมากกว่าร้อยละ 93 ของปริมาณการออก C/O ทั้งหมด และตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จะขยายสู่การให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ อีก 4 ประเภท ได้แก่ 1) หนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน (หนังสือรับรอง Kimberly Process) 2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (แบบ ตอ. JTEPA) 3) […]

error: