ศูนย์วิจัยประมงสมุทรปราการ รับสมัครเป็น จพง.ประมง, ธุรการ, กะลาสี

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Advertisement 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. กะลาสี 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-26ก.ค.67 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส 19ก.ค.-1ส.ค.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตําแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับรถยนต์ 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา (ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือชนิดตลอดชีพ หรือใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ […]

สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการ พิการ วุฒิ ม.6-ปวส. 23ก.ค.-ส.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ม.6 ได้รับ 10,430 บาท ปวช. ได้รับ 11,280 บาท ปวท หรือ อนุปริญา 2 ปี ได้รับ 13,010 บาท ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี ได้รับ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ […]

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. 12-26ก.ค.67

  ประกาศกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : – ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท – ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท – ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16-25ก.ค.67

  ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3.ตำแหน่ง พนักงานทางสาย 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา […]

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-12ก.ค.67

  ประกาศกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำเเหน่ง พนักงานบริการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท คุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครตามข้อ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 25567 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

สปสช. รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ 70 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้ – 31ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ / สำนักบริการประชาชน / ส่วนงานขึ้นตรงเลขาธิการ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หลักสี่ , กรุงเทพมหานครเงินเดือน : ตามตกลง เพศ : ชายและหญิง, อายุ : 20 – 45 ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี ประเภทการจ้าง : พนักงานจ้างตามระเบียบ HR งบบุคลากร 70 ตำแหน่ง สาขา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ / ความรับผิดชอบ เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติ – ประสบการณ์ในการทำงาน การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย […]

สำนักงานเขตห้วยขวาง-ศูนย์เอราวัณ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา วุฒิ ม.6/ม.3 บัดนี้-28มิ.ย.67

  กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตห้วยขวาง และ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ทั้งหมด 32 อัตรา สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/huaikhwang ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 6 […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคนครัว วุฒิ ม.6/ปวช. 19-25 มิ.ย.67

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำเเหน่ง คนครัว 1 อัตรา เงินเดือน อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 10,430 บาท สําหรับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร ระยะเวลาการจ้าง : วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ทั้งนี้หากมีการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 5 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 2 อัตรา (1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม,น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17- 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ […]

1 2 136
error: