ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)

Advertisement ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)   Advertisement มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้   1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกคณะ 2.ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ 3.ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป 4.เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย 5.ดูแลเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.ดูแลและพัฒนาเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย […]

error: