ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (3 – 12 มี.ค.57)

Advertisement ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มี.ค.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร 5. มีประสบการณ์ในการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง 6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 7. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 9. […]

error: