มทร.ศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิ ป.โท 20-23มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สมัครทางระบบออนไลน์ 20-23มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ธัญบุรี รับสมัครนิติกร, จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 10-16พ.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นิติกร ป.ตรีสาขวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานประชุม งานการเงิน และการบริหารจัดการสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง 10-16 พ.ค.66 โทร.0-2549-4913, 0-2549-4925 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท 24-28เม.ย.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2566 ตําแหน่งอาจารย์  1 อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และการจัดการ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) อัตราค่าตอบแทน: 17,500 บาท – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้า หรือวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ผ้านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.thเท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ธัญบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13-17มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา หรือศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานการจัดประชุมและประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง 13-17 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครธุรการ/ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. บัดนี้-13มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ1 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทาด้านพาณิชยกรรม – มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานเอกสารราชการและการบริหารจัดการสำนักงานโดยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค 1 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขา – มีประสบการณ์ด้านการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องเสียงและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 7 – 13 มีนาคม 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.7-13มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องเสียงและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาทางด้านพณิชยกรรม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานเอกสารราชการและการบริหารจัดการสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 7-13มี.ค.66 โทร.0-2549-4913, 0-2549-4925ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์-พนักงานอื่นๆ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท11อัตรา บัดนี้-26ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล – ได้รับวุฒิ ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ และ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ และ – มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือเทียบเท่า) 2. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) – ได้รับวุฒิ ป.โท ด้านภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไทย […]

มทร.ตะวันออก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี เงินเดือน22,500 บัดนี้-17ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน (ชลบุรี) อัตราเงินเดือน 22,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือต้องศึกษารายวิชาทางด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบาย (ชลบุรี) อัตราเงินเดือน 22,500 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบาย (ชลบุรี) อัตราเงินเดือน 22,500 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพ) อัตราเงินเดือน […]

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์-ธุรการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9-16ธ.ค.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น 9-16ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์(ป.โท)-เจ้าหน้าที่(ป.ตรี) 17-25พ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท – วุฒิ ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษและ – มีวุฒิ ป.ตรี ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ – มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือเทียบเท่า) – หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท – วุฒิ ป.โท ด้านภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไทย […]

1 2 3 7
error: