สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.67

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งเลขที่ EP230008 2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,750.-บาท ตำแหน่ง EP230011 3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งเลขที่ EP230012 งานบริหารทั่วไป Advertisement 4.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท ตำแหน่งงานเลขที่ EP230010 5.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน […]

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 32 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท บัดนี้-26พ.ย.66

  ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี 1.2 ตำแหน่งพนักงานการเงิน 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี 3. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ 8 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา มีประสบการณ์การทํางานในภาคเอกชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 4. ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Content Creator) 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา 5. ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-17พ.ย.66

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140013-27 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท โดยมีระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้ สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จ้าง สัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี สัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี สัญญาจ้างระยะที่ 4 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างได้ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคล พ.ศ. 2553 – ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต […]

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ก.ค.66

  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงนมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-17ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14ก.ค.66

  สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/สิ่งแวดล้อม/อนามัยสิ่งแวดล้อม/ชีววิทยา/ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัครบัดนี้-14ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะวิจิตรศิลป์ มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13ก.ค.66

  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และโต้ตอบได้เป็นอย่างดี (หากมีผลคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง CMU–eTEGS ,TOEIC , TOEFL PBT , TOEFL CBT , TOEFL IBT , IELTS ให้แนบมาพร้อมใบสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัณฑิตศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ CMU HR e- Recruitment […]

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.2566

  คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์อัตราค่าตอบแทน 41,000 บาท มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด และต้องได้รับอนุมัติปริญญาเอกจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป – TOEFL(Score) Paper-Based Test (PBT) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ – TOEFL(Score) Computer-Based Testing (CBT) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน หรือ – TOEFL(Score) internet-Based Test (iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ – IELTS(Level) ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ – CMU-eTEGS(Score) ไม่ต่ำากว่า 80 คะแนน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน […]

ม.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30เม.ย.66

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP 190030 – ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา Computer Engineering หรือ สาขา Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง – คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น คุณวุฒิ ปริญญาโท พ.ศ. 2564 – ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 – ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท […]

คณะสื่อสารมวลชน มช.รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7เม.ย.66

  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน เงินเดือน 20,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตสื่อออนไลน์ สื่อดิจิทัล สื่อประสัมพันธ์ และการออกแบบสื่อออนไลน์ – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน การตัดต่อภาพและเสียง และแอนิเมชั่น สำหรับผลิตสื่อดิจิทัลและการผลิตสื่ออื่น ๆ – หากมีความสามารถทางด้านผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น ทำงานนอกเวลาราชการได้ รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-7เม.ย.66 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-942706 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพลังงาน มช. รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรม ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) หรือ มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความความสนใจที่จะดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น 6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ในระดับดี 8. ถ้าสามารถสื่อสาร อ่าน เขียน และพูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

1 2 6
error: