มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ – ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา – อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง Advertisement ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันหรือไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 และแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุพยาบาล-เจ้าพนักงานตรวจท่า บัดนี้-10มิ.ย.64

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://www.md.go.th  ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

นายกฯเห็นชอบผลิตพยาบาลเพิ่ม5,268คน ในปี61-62 เล็งหามาตรการให้อยู่รพ.รัฐนานขึ้น

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ดำเนินการปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม 5,268 คน พร้อมกำหนดมาตรการให้ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่กับภาครัฐได้ยาวนานขึ้น และหาแนวทางในการร่วมผลิตกับภาคเอกชน     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติเกี่ยวกับโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2561–2562) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรีรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยเห็นชอบให้ดำเนินการในปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มจำนวน 5,268 คน […]

(สมัครออนไลน์)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป 7-11ส.ค.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ, นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ, นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dms.job.thai.com ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 37 หน้า)       

error: