ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56 Advertisement คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้ายการบริหารความเสี่ยง มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ Advertisement สอบทานสินเชื่อและภาระผูกพันของลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านสินเชื่อของธนาคาร สอบทานคุณภาพของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และกระบวนการติดตามดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ จัดทำรายงานผลการสอบทานสินเชื่อตามหน่วยงาน รวบรวม วิเคราะห์ผลการสอบทานสินเชื่อ และผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก พัฒนาระบบและเครื่องมือในการสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งร่วมวางแผนการสอบทาน และจัดทำแผนการสอนทานสินเชื่อ การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

error: