การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-28มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 2.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ ผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบาย ของรัฐบาลและนโยบายที่คณะกรรมการ กปภ. กําหนด กับมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ. Advertisement 3. คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 4. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการ กปภ. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ กปภ. และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ตามแนบท้ายประกาศฯ โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ […]

error: