เปิดคุณสมบัติ “ผู้ช่วย ส.ส.” ค่าตอบแทน1.5หมื่น คุณสมบัติอะไรบ้าง

Advertisement ตามระเบียบของสภาผู้แทนราษฎร ระบุไว้ว่า ส.ส. สามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ผู้ชำนาญการประจำตัว และผู้ช่วย ดำเนินงาน ส.ส. ได้รวม 8 คน ส่วนตำแหน่งที่ นายศุภณัฐ เปิดรับ คือ ผู้ช่วยดำเนินงาน จริงๆ แล้วสามารถมีได้ถึง 5 คน Advertisement คุณสมบัติทั่วไป (ต้องมีครบทุกประการ) 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องมีข้อใดข้อหนึ่ง) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป […]

error: