เทรนด์เกษตรใหม่!! รมว.เกษตรฯ สั่งวางแผนหนุนปลูก ‘โกโก้’ แทน ‘ยางพารา’

Advertisement   Advertisement รมว.เกษตรฯสั่งตั้งคณะทำงานวางแผนสนับสนุนเกษตรกรปลูกโกโก้แทนยางพาราหลังตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการมากขึ้น นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ เรื่อง การวางแผนผลิตโกโก้ทดแทนการทำสวนยางพารา โดยให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯไปหารือในรายละเอียด "สถานการณ์พืช ผลทางการเกษตรทราบว่าขณะนี้ตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการ ผลผลิตโกโก้ มากขึ้นประกอบกับในประเทศไทยมีเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้นด้วยเพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำไว้ประการหนึ่งด้วยการลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศด้วยการปลูกพืชอื่นทดแทน ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นแนวทาง การปฎิรูปภาคการเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปีหรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุนการผลิตโดยให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งอาจประกอบด้วยข้าราชการจาก กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมวิชาการ/กรมพัฒนาที่ดิน/สศก./สปก./กยท.และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ฯลฯ ตามความเหมาะสม"นายกฤษฎาระบุในหนังสือสั่งการ Advertisement ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวจะมีทำหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศของพืชโกโก้ว่ามีความแนวโน้มต้องการมากน้อยเพียงใด 2.ศึกษาสภาพพื้นที่ๆจะใช้ทำการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดิน(Zoning by Agri-Map)ว่าพื้นที่ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชดังกล่าวและจะสามารถสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สวนยางทดแทนยางเก่าหรือปลูกแซมในสวนยางได้หรือไม่อย่างไร 3.ประมาณการต้นทุนและความยากง่ายเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการเพาะปลูก/การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูกและการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาดตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ว่าเป็นอย่างไร 4.หากผลการศึกษาปรากฎว่าพื้นที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกและผลิตโกโก้รวมทั้งให้ผลตอบแทนคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วให้เร่งรัดจัดทำแผนการผลิต(Agriculture Production Plan)โกโก้ทั้งนี้อาจใช้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา มาใช้เป็นต้นแบบ(Model)ในการวางแผนการผลิตโกโก้ในครั้งนี้ก็ได้ ข่าวจาก : Posttoday

error: