บสย. เปิดเงื่อนไข “ลงทะเบียนพักหนี้-ปลดหนี้เอสเอ็มอี”

Advertisement ตามนโยบายรัฐบาลในการ “แก้ปัญหาหนี้สิน” ทั้งระบบอย่างจริงจังและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว Advertisement ล่าสุดในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย. ได้มีมติอนุมัติดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามที่ บสย. เสนอ รวม 2 โครงการ คือ 1. มาตรการพักหนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2568) ตามเงื่อนไข ดังนี้ เป็นลูกหนี้ SMEs รหัส 21 (รหัสสถานะบัญชี 21 สำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจากผลกระทบโควิด 2019 หรือ NPL) (ณ 31 ธันวาคม 2566) ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล […]

error: