มีผลแล้ว! ประกาศปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนเองได้

Advertisement มีผลแล้ว! คำสั่งปลดล็อก รพ.เอกชน-ท้องถิ่น จัดหาวัคซีนได้ ภายใต้หน่วยงานรัฐที่กำหนด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ใจความสำคัญกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อ Advertisement อาทิ  ข้อ 3 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์  หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด Advertisement ข้อ 4  […]

error: