มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู-จนท. วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-22ก.ค.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่-ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา – ป.โท/เอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา – เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก […]

error: