สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร ผอ.ตรวจสอบภายใน

Advertisement Advertisement   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม)) Advertisement สิทธิ์สวัสดิการ 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน […]

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา – พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี – พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-31 พ.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร))

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา 4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา 5. โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา 7. โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา 2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1. […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ปริญญาโท (ระดับ 4) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี (ระดับ 3) 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 29เม.ย.-21พ.ค.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต 1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 8 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่งงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 4. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 19 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 6. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 7. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 8. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา […]

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-30เม.ย.67

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานบริการ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมลชลเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท 3-10เม.ย.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิอัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาทต อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท บัดนี้-4เม.ย.67

  ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ (วุฒิ ป. โท) 2 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์การแพทย์ 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 1.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา 4. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 […]

1 2 172
error: