สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 2-8ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท Advertisement ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) ระยะเวลาการจ้าง: การต่อสัญญาจ้างตามความเหมาะสมของส่วนราชการภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2568 – 2571 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 27อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-10ก.ค.67

  ประกาศการรถไฟเเห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 1. พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดฝ่ายบริการสินค้า 3. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 28มิ.ย.-19ก.ค.67

  ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองประจําปี พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 90 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-15ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2.ตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการพิมพ์ – ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทางการพิมพ์ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” […]

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา) สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 20,090 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 2. สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา 4. หากมีความรู้ในการพัฒนา Mobile […]

MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

  MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 2. ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา […]

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 5 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 2 อัตรา (1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม,น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17- 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 66 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์ บัดนี้-30มิ.ย.67

  กองทัพอากาศรับสมัครสอบ 2567 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 66 อัตรา โดยแบ่งเป็น รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 (48 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (15 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (3 อัตรา) 1. นายทหารประทวน 2. นายทหารสัญญาบัตร การสมัครสอบ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกข้อมูลลงในระบบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำชั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2534 8578 ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ขนาดของ แต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์) ดังนี้ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบนิติกร/นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17มิ.ย.-19ก.ค.67

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ระบบจะปิด การรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบราชการ2567 […]

1 2 775
error: