ราชกิจจาฯ เผย คำสั่งปรับโครงสร้างอัตรากำลังกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปี65

Advertisement ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ปรับโครงสร้างอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าปี 2565 เพื่อการปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 15 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ 918/2564 เรื่องโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด Advertisement โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 จึงให้ดำเนินการดังนี้ ยกเลิกคำสั่งกอ.รมน.ที่ 825/2563 เรื่องโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2564 โดยกำหนดโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของหน่วยปฏิบัติการประจำปี 2565 ดังนี้ Advertisement หน่วยปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมสั่งการอำนวยการและกำกับดูแลของกอ.รมน.ตามอัตราของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าประจำปี 2565 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาบรรจุกำลังพลบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ สิทธิประโยชน์ของกำลังพล บุคลากรที่บรรจุในหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งกอ.รมน.และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง […]

error: