“ประกันสังคม” สรุปการขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ 6 ขั้นตอน

Advertisement สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ด้วยบริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service เพื่อให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ด้วยตนเองในกรณีต่าง ๆ อาทิ กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service ง่าย ๆ ใน 6 ขั้นตอน Advertisement ประโยชน์ทดแทนที่ยื่นได้ 1.ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 2.คลอดบุตร 3.ทุพพลภาพ 4.เสียชีวิต 5.สงเคราะห์บุตร 6.ชราภาพ 7.ว่างงาน ขั้นการขอรับประโยชน์ทดแทนแบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ขั้นตอนที่ 2 Advertisement สมัครสมาชิก หรือ ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบกรณีเคยสมัครสมาชิกแล้ว ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู บริการด้วยตนเองผ่าน “ระบบ e-Self Service” […]

error: