ด่วน!! รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่2 ทั่วประเทศไทย วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.60

Advertisement   Advertisement บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดให้มีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนและการพัฒนาชุมชนแบบ Area Based และตอนนี้ทางบริษัทฯ กำลังเริ่มเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 !!! หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตัวแทนสื่อสารของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) สู่พื้นที่ชุมชน • เผยแพร่องค์ความรู้ทางธุรกิจสู่พื้นที่ชุมชน • รายงานปัญหาต่างๆ และความคืบหน้าจากประชารัฐจังหวัด สู่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) • ประสานงานและบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ทำความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ และปัญหาของชุมชน • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ • เป็นตัวแทนสื่อสารแนวความคิดประชารัฐแก่ชุมชน Advertisement คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ • วุฒิการศึกษาระดับ […]

error: