คมนาคมออกกฎ “ประกันประชาชน” กรณีเสียหายจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

Advertisement วันที่ 27 เมษายน 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน เพื่อให้ได้รับการบริการจากรัฐอย่างปลอดภัย ครอบคลุม และมีหลักประกันได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการให้บริการของรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม และให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า Advertisement รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่ไม่ได้ให้สัมปทาน ซึ่งยังไม่มีกฎกระทรวงรองรับเกี่ยวกับประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันให้คนโดยสารได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการรถไฟฟ้า ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารที่ รฟม. ดำเนินการเอง และให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้รับสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า จึงได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม Advertisement โดย กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. …. เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ การกำหนดให้ รฟม. จัดให้มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป สำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร […]

error: