บีโอไอประกาศกิจการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

Advertisement เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่ ส. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย Advertisement อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ การสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้เพิ่มความต่อไปนี้ ในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกําหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 1.กิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ Advertisement -กิจการที่ส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้ กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร […]

error: