บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขยายเวลารับสมัครพนักงาน 219 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง และ เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง (วิศวกรรม) 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง จำนวน 71 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง (วิศวกรรม) จำนวน 148 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครทุกรหัสตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตามที่แต่ละรหัสตําแหน่งกําหนดไว้ โดยตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามรหัสตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 2. ต้องมีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 3. กรณีเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2 – 3 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากงานทันที Advertisement […]

วิทยุการบิน รับสมัครสอบบรรจุเจ้าหน้าที่83อัตรา วุฒิ ป.ตรี TOEIC600 รับสมัครบัดนี้-11ต.ค.66

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ณ ส่วนกลาง ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค 83 อัตรา ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 32 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534) จบการศึกษาระดับ ป.ตรีในหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบันที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น วิธีการสมัครและสถานที่รับสมัคร 1. ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ บวท. https://www.aerothai.co.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-9274 […]

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาคหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 24-25มี.ค.61

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศหลายอัตรา ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค  คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่่ำกว่า 700 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ […]

error: