รับสมัครบรรจุเป็นนักเรียนไปรษณีย์100อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-7มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567 ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จํานวน 100 คน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 – 7 มิถุนายน […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 21 อัตรา ปวส./ป.ตรี 30ต.ค –17พ.ย.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ 21 อัตรา รหัสคุณวุฒิ 01 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล ส่วนบริหารข้อมูลดิจิทัล 1 อัตรา – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รหัสคุณวุฒิ 02 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล 5 อัตรา – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รหัสคุณวุฒิ 03 สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 3 อัตรา – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รหัสคุณวุฒิ 04 […]

โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ม.6/ปวช.104อัตรา บัดนี้-15ก.ย.66 เรียนจบบรรจุเป็นพนักงานทันที!

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ม.6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือวุฒิ ปวช. พาณิชกรรม มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2541 – 15 กันยายน 2549) หากเป็นเพศชายต้องพันจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง (รายละเอียดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15ส.ค.-15ก.ย.66 […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์5ปี บัดนี้-31ก.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 6 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร ผู้คัดเลือกได้จะรับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 6 และให้รับอัตราเงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท รับสมัครบัดนี้-31ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครวิศวกรโยธาระดับ6 สมัครทางไปรษณีย์EMS บัดนี้-31ก.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 6 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31ก.ค.66 สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EMS ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ม.3 บัดนี้-17มี.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นจ้างทำของ (จ้างเหมา) ด้วย ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ,ท้ายเหมือง ,ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย ,ทับปุด ,ลำแก่น จำนวน 1 ราย จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ อายุและเพศ ต้องเหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (แล้วแต่กรณี) ของกรมการขนส่งทางบก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 18.3๐ – 16.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร หน.ส่วนทันตกรรม บัดนี้-10ก.พ.66

  ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนทันตกรรม สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา จึงกำหนด ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาทันตกรรม (กรณีเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้แล้ว จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)) คุณวุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว การบรรจุเข้าทำงานและอัตราเงินเดือน : ผู้คัดเลือกได้จะรับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 8 และให้รับอัตราเงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 49,000บาท สำหรับผู้คัดเลือกได้ที่มาจากพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต้นของพนักงานระดับ 8 จะได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นเวลา 180 วัน รับสมัครบัดนี้-10ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทยขออภัย เหตุจดหมายล่าช้า น.ร.เสียสิทธิรับทุนเรียนพยาบาล

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยถึงการทำงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สาขาใกล้บ้าน นำส่งจดหมายล่าช้า ซึ่งมหาวิทยาลัยลงวันที่ในจดหมายตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 แต่เอกสารมาถึงบ้านวันก่อน ทำให้หมดสิทธิรับทุนเรียนพยาบาล เนื่องจากหมดเขตยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 29 มกราคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ออกเอกสารชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น ระบุว่า พื้นที่ปลายทางนำจ่ายคือ จ.สกลนคร ทั้งนี้ ปณท รับทราบกรณีดังกล่าว และต้องขออภัยผู้ใช้บริการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบวัน เวลา และขั้นตอนการฝากส่ง ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง อย่างไรก็ตาม เอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นจดหมายติดแสตมป์ธรรมดา ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเส้นทาง หากได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ปณท จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย เทคโนโลยีการขนส่ง และมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามนโยบาย “เพื่อนแท้ร่วมทาง” เพื่อให้ผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด   ข่าวจาก : มติชน

ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รับสมัครพนง.นำจ่ายไปรษณีย์ วุฒิ ม.3 บัดนี้-23ธ.ค.65

  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ในพื้นที่ ปณ.ทุ่งใหญ่ สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องเป็นบุคคลในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาไม่บอดสี (เฉพาะงานที่ต้องใช้ยานพาหนะ หรืองานอื่นที่ต้องใช้ความสามารถในการมองเห็นสี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ ประจำที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ ในอัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. บัดนี้-23ธ.ค.65 (วันจันทร์ – วันศุกร์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน บัดนี้-13ธ.ค.65

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล 2 อัตรา – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเตือน 15,890 บาท – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม – มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เปีนต้น – มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) โดยใช้ MongoDB เป็นต้น – มีความรู้ความสามารถในการฟัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET, Java,Python เป็นต้น – มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL ในการพัฒนา และการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล – […]

1 2 3
error: