บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก

Advertisement Advertisement   บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – English TOEIC 650+) หน้าที่ความรับผิดชอบ – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิก ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds […]

error: