บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 164 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้ 1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 1.4 ไม่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว […]

โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานทั่วประเทศ174อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ต.ค.66

  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครผ่านระบบออนไลน์บัดนี้-10ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม/กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://career.nc.ntplc.co.th/

error: