เมืองไทยประกันชีวิต รับสมัคร จนท.พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite) 7 ตำแหน่ง เงินเดือนตามตกลง หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ รวมถึงให้คาปรึกษาการร้องขอการพิจารณารับประกันชีวิต ต่อกรมธรรม์ และรับเพิ่ม ส่วนความต่างในกรมธรรม์เก่า ประกันชีวิตรายบุคคลช่องทางสถาบันการเงิน KBANK(Retail Ordinary) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในบางกรณีอาจต้องมีการเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มหากผู้เอาประกันอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2. ให้คำปรึกษา ตอบคาถาม ตอบข้อร้องเรียน ข้อสงสัยให้กับฝ่ายขายตัวแทน ผู้เอาประกันภัย ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การต่ออายุกรมธรรม์ กรมธรรม์ส่วนควบ การชดใช้ เอกสารต่างๆ เป็นต้น 3. จัดทำรายงาน PRODUCTION FILE เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา Advertisement 4. ตรวจสอบความถูกต้องและดาเนินการทาจ่ายค่าตรวจสุขภาพภายในอานาจการอนุมัติที่บริษัทกำหนด 5. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้เอาประกันทั้งบริษัทเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 24 – 30 […]

error: