(งานรัฐวิสาหกิจ)วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์บัดนี้-31ก.ค.61

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งธุรการและอำนวยการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพศชาย/หญิง เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป กรณีเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-31 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม2  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

(งานรัฐวิสาหกิจ)วิทยุการบินฯ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นวิศวกรหลายอัตรา บัดนี้-20ก.ค.61

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และภูมิภาคหลายอัตรา วิศวกร (จราจรทางอากาศ/ธุรกิจ/มาตรฐานเครื่องวัด/เทคโนโลยีสารสนเทศ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล) วิศวกรอากาศยาน วิศวกรศูนย์ประกอบการ วิศวกรจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค)  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th ภายในวันที่ 4-20 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3 

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาคหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 24-25มี.ค.61

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศหลายอัตรา ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค  คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่่ำกว่า 700 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ […]

(58อัตรา ป.ตรีทุกสาขา)วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน1-2เม.ย.60

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-2 เม.ย.60              

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,250

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รหัสตำแหน่งที่ 01 – วิศวกร (วิศวกรจราจรทางอากาศ) – วิศวกร (ธุรกิจ) – วิศวกรมาตรฐานเครื่องวัด – วิศวกร (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) – วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 27 ปี – ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน) – ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ – สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ณ พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานทุ่งมหาเมฆ – มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง […]

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557   คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาของรัฐ และไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาของเอกชน หากจบการศึกษาในสาขาการจัดการจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินเรือน จะพิจาณาเป็นพิเศษ 3.คะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน และผลการทดสอบจะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ 25 คำต่อนาที 5.สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ [ads=center] สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม […]