คปภ.สั่ง “พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันชั่วคราว ชี้หนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน

Advertisement บอร์ด คปภ.เห็นชอบ ‘พุทธธรรมประกันภัย’ หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว หลังเงินกองทุนต่ำเกณฑ์ ฐานะการเงินไม่มั่นคง หนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.65 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 มีมติเห็นชอบให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.65 เป็นต้นไป Advertisement ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายในเดือนพ.ค.64 ต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนจึงสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามมาตรา 27/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. […]