บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บัดนี้-21มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านจ่าย) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาวิชา การบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเช็ค และเงินสดย่อย พร้อมบันทึกบัญชี ในใบสำคัญเจ้าหนี้ อย่างน้อย 2 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง เงินเดือนของ ธพส. 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านรับ) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 […]

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.ชำนาญการพัฒนาระบบดิจิทัล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์8ปี บัดนี้-13มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชา ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหรือออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 8 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-13มิ.ย.66 โทร. 0 2142 2220 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.จัดการความรู้ฯ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์1ปี บัดนี้-10มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โททางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการการจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม การประเมินผลEnablers หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-10มิ.ย.66 โทร. 0 2142 2220 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.กำกับดูแลกิจการที่ดี วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-20มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรีทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน แผนและกลยุทธ์ หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-20มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครจนท.บริหารความเสี่ยง ป.ตรี บัดนี้-23ก.ย.65

  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา (1) มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์ (3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี (4) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-23ก.ย.65 สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 […]

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.บริหารการประชุม ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.65

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารการประชุม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา (1) มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (2) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น (3) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง เงินเดือนของ ธพส. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 1. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 […]

1 2
error: