บีโอไอประกาศกิจการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

Advertisement เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่ ส. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย Advertisement อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ การสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้เพิ่มความต่อไปนี้ ในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกําหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 1.กิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ Advertisement -กิจการที่ส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้ กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย มีบริษัทร้างกว่า 8พันราย เล็งถอนทะเบียนออก

6 ต.ค.2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน 8,282 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจสอบเช่นกัน เพื่อมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561–2563 เชื่อว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ยังคงมีอยู่ และอาจคืนสู่ทะเบียนได้ โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน สำหรับประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ คู่มือทำธุรกิจ เลือกจดทะเบียนธุรกิจ และประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน นายทศพล […]

error: