‘กกอ.’ชงลดหน่วยกิตปริญญาตรี จี้มหา’ลัยผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์

Advertisement ‘กกอ.’ชงลดหน่วยกิตปริญญาตรี จี้ มหา’ลัยผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์ เพิ่มฝึกปฏิบัติ-จบแล้วทำงานได้จริง Advertisement นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท โดยในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) มีวงเงินงบประมาณ 124,182 ล้านบาท ลดลงจากปี2564 จำนวน 3,944 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของกกอ. ได้เสนอคำแนะนำไปยังนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอว. เสนอของบพัฒนายุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม จำนวน 8,400 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับ ทั้งนี้สำนักงบประมาณให้เหตุผลว่า ได้จัดสรรงบบุคลากรและงบครุภัณฑ์ ลงไปที่มหาวิยาลัยโดยตรงอยู่แล้วและให้ อว. ไปเจียดงบยุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่สามารถทำได้ เพราะจะเกิดปัญหากับมหาวิทยาลัย “กกอ. จัดทำข้อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการอว. เพื่อของบยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2564 แต่ก็ไม่ได้รับ ดังนั้น ปีนี้จึงเสนอของบปี2565 […]

error: