กองบิน 1 รับสมัครบรรจุนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.19-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขางานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไฟฟ้า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ภายใน 19-27ม.ค.66 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และ เวลา 13.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 4435 8110 – 14 ต่อ 4-0224 หรือทางเว็บไซต์ […]

อบต.น้ำทรง นครสวรรค์ รับโอนย้ายผอ.กองคลัง-นักทรัพยากรบุคคล-นายช่างไฟฟ้า

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป – ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา – นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 อัตรา – นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 อัตรา ยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด อบต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-200505 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส.

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา – วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือ – ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือในระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 24มิ.ย.-19ก.ค.65 ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครนักวิชาการพัสดุ(ป.ตรี)-นายช่างไฟฟ้า(ปวส.)

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัคร […]

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 รับสมัครนายช่างไฟฟ้า 24 พ.ย.-3 ธ.ค.64

  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน  ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 245/1 ถนนมัตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน  ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 24-31ม.ค.60

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถ.นิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 24-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 13-22ก.ค.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัด สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ – ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = […]

สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (4-12 ธ.ค.56)

สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (สวส.) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้ากำลัง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข และติดตั้งงานไฟฟ้า 2. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) อัตราเงินเดือน : 9,960 […]

error: